STATUT

STATUT

LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO
”MAZUR” w KARCZEWIE

  

      Ludowy Klub Sportowy „Mazur” jest kontynuatorem tradycji wszystkich poprzednich organizacji sportowych na terenie Miasta i Gminy Karczew, działających pod godłem Karczewa

 

Ludowy Klub Sportowy „Mazur” działa na podstawie:

 

 1. ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz. 104 z pózn. zm.)
 2. ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz.U. Nr. 2, poz. 113 z pózn. zm.)
 3. ustawy z dnia 16 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z pózn. zm.)
 4. niniejszego statutu.

 

ROZDZIAŁ I

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

 

&1

Stowarzyszenie nosi nazwę Ludowego Klubu Sportowego „Mazur” w Karczewie (w skrócie LKS „Mazur”), zwane dalej Klubem.

 

&2

Terenem działania Klubu jest Miasto i Gmina Karczew, a siedzibą miasto Karczew.

 

&3

Klub posiada osobowość prawną nabytą w drodze rejestracji w Sądzie Rejestrowym.

 

&4

1. Klub należy do Zrzeszenia „Ludowe Zespoły Sportowe”

2. Klub może być członkiem innych organizacji sportowych.

 

&5

1. Barwy Klubu to emblemat Zrzeszenia LZS na tle zielono-biało-czerwonego koloru.

2. Godło Klubu stanowi znaczek w kolorze zielono-biało-czerwonym z napisem

    „LKS Mazur Karczew 1942”

 

&6

Klub opiera swą działalność na aktywności ogółu członków.

 

ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania

 

&7

Celem Klubu jest działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rzecz ogółu społeczności, a w szczególności:

1) rozwój różnych dyscyplin sportu oraz podnoszenie ich poziomu,

2) organizowanie masowych imprez sportowych, rekreacyjnych oraz turystycznych.

3) dbanie o właściwy stan bazy sportowo – rekreacyjnej

4) czynny udział w życiu gospodarczym, społecznym i kulturalnym oraz dbanie o rozwój poziomu kulturalnego i sportowego swoich członków.

 

&8

Klub realizuje swoje cele podejmując następujące działania : 

1) organizowanie sekcji i szkolenie zawodników, jak również stwarzanie dogodnych warunków do rozwoju różnych dyscyplin sportowych,

2) dążenie do zapewnienia wysokiego poziomu moralnego zawodników i działaczy,

3) organizowanie zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych oraz uczestnictwo w regionalnych i ogólnopolskich zawodach sportowych,

4) propagowanie rozwoju kultury fizycznej i turystyki poprzez aktywne uczestnictwo w realizacji programów lokalnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych, 

5) organizowanie kursów, seminariów oraz obozów szkoleniowych dla: zawodników, trenerów i instruktorów oraz działaczy,

6) zarządzanie posiadanymi obiektami sportowymi i sprzętem, dbając o ich właściwe bieżące utrzymanie oraz remonty i modernizację,

7) współdziałanie z właściwymi instytucjami i organizacjami w zakresie rozwoju poziomu sportowego oraz form aktywnego wypoczynku,

8) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, z zachowaniem obowiązujących  w tym zakresie przepisów, w rozmiarach służących wyłącznie realizacji celów statutowych,

9) podejmowanie innych działań w celu realizacji działalności statutowej.

 

&9

1. Wszystkie organy są wybieralne i zobowiązane do składania wyborcom sprawozdania ze swej działalności.

2. Do realizacji swych zadań właściwe władze klubu podejmują uchwały.

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

 

&10

Członkowie Klubu dzielą się na:

 1. zwyczajnych
 2. nadzwyczajnych, oraz
 3. honorowych

 

&11

1. Członkami zwyczajnymi Klubu są :

    1) pełnoletnie osoby fizyczne

    2) osoby niepełnoletnie

2. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje na podstawie zgłoszenia przyjętego przez Zarząd Klubu, a w przypadku osób niepełnoletnich, poniżej 16 lat, wymagana jest dodatkowa zgoda opiekunów prawnych.

 

&12

Członkowie zwyczajni mają prawo :

1) uczestniczyć w walnych zebraniach klubu z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym, z tym że:

 1. niepełnoletni od 16 do 18 lat w Zarządzie Klubu nie mogą stanowić większości osób wchodzących w jego skład:
 1. niepełnoletni, poniżej 16 lat, nie posiadają prawa udziału w głosowaniach na walnych zebraniach oraz czynnego i biernego prawa wyborczego,

2) brać czynny udział w imprezach sportowych oraz używać godła i barw klubowych,

3) zgłaszać postulaty i wnioski wobec organów Klubu oraz oceniać ich działalność,

4) otrzymywać od Klubu pomoc w zakresie realizacji jego statutowych zadań.

 

&13

Do obowiązków członków zwyczajnych należy :

1) przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał władz klubu (Zarządu)

2) regularne opłacanie składek członkowskich

3) czynny udział w działalności Klubu.

 

&14

1. Członkami nadzwyczajnymi mogą być osoby prawne lub fizyczne zainteresowane 

    współpracą z klubem.

2. Przyjęcie w poczet członków nadzwyczajnych następuje na podstawie zgłoszenia  

    przyjętego przez Zarząd Klubu.

 

&15

Członkowie nadzwyczajni mają prawo :

 1. brać udział w walnych zebraniach z głosem doradczym,
 2. zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Klubu,
 3. korzystać z uprawnień wynikających z działalności statutowej.

 

&16

Do obowiązków członków nadzwyczajnych należy :

 1. udzielanie wszelkiej pomocy, w tym również finansowej, Klubowi w realizacji jego statutowych działań,
 1. regularne opłacanie składek członkowskich,
 2. przestrzeganie postanowień statutu.

 

&17

1. Członkiem honorowym może być osoba, która położyła szczególne zasługi dla rozwoju Klubu.

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

 

&18

1. Członkostwo wygasa wskutek:

    1) rezygnacji członka, zgłoszonej pisemnie, po uprzednim uregulowaniu zobowiązań wobec Klubu,

    2) śmierci członka,

    3) działania na szkodę Klubu,

    4) nie uczestniczenia w realizacji statutowych zadań Klubu oraz nie płacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,

    5) innych naruszeń postanowień statutu,

    6) rozwiązania Klubu

2. O zwolnieniu decyduje Zarząd Klubu większością 2/3 głosów. Od decyzji Zarządu o skreśleniu członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji.

 

ROZDZIAŁ IV

Wyróżnienia i kary

 

&19

Za wzorowe wykonywanie swych obowiązków oraz aktywny udział w realizacji zadań członkowie Klubu mogą otrzymać następujące wyróżnienia:

1) ustną pochwałę,

2) pisemną pochwałę,

3) dyplom,

4) nagrodę rzeczową,

5) nagrodę pieniężną.

 

&20

1. Za naruszenie statutu oraz nie przestrzeganie uchwał władz Klubu mogą być nałożone następujące kary:

 1. ustne upomnienie,
 2. pisemne upomnienie,
 3. ostrzeżenie,
 4. nagana,
 5. czasowe pozbawienie praw członka,
 6. wykluczenie.

2. Postępowanie dyscyplinarne przeciw członkom wszczyna Zarząd Klubu, a przeciw władzom Klubu Walne Zebranie.

3. Od decyzji Zarządu o nałożeniu kary przysługuje odwołanie od Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji.

4. Decyzja Walnego Zebrania o ukaraniu władz Klubu jest decyzją ostateczną, od której nie przysługuje odwołanie.

 

ROZDZIAŁ V

Władze Klubu

 

&21

1. Władzami Klubu są:

    1) Walne Zebranie Członków Klubu – jako organ stanowiący i kontrolny,

    2) Zarząd Klubu – jako organ wykonawczy,
   
    3) Komisja Rewizyjna.

 

2. Kadencja władz trwa 3 lata

3. Członkowie władz pełnią swe funkcje honorowo. Do bieżącego kierowania Klubem Zarząd może zatrudnić dyrektora lub kierownika klubu.

4. Wybór władz Klubu odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od Uchwały Walnego Zebrania. Uchwały władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na ilość obecnych. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego tego zebrania.

 

&22

1. Walne Zebrania Członków Klubu jest najwyższą władzą Klubu.

2. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze zwoływane jest raz na trzy lata przez Zarząd, przy czym termin, miejsce i porządek powinny być podane do wiadomości członkom nie pózniej niż dwa tygodnie przed datą Zebrania. Walne Zebranie sprawozdawcze zwoływane jest raz w roku na analogicznych zasadach jak Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze.

&23

Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwoływane:

 1. uchwałą poprzedniego Walnego Zebrania
 2. z inicjatywy zarządu Klubu,
 3. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
 4. na żądanie 1/3 członków Klubu.

 

&24

W Walnych Zebraniach udział biorą z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni, z zastrzeżeniem &12 pkt. 1 litera b i głosem doradczym członkowie nadzwyczajni i honorowi.

 

 &25

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. uchwalanie planów działalności Klubu
 2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz dokonywanie oceny całokształtu działalności Klubu,
 3. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 4. wybór w tajnym głosowaniu Zarządu Klubu (7-9 osób) oraz w jawnym głosowaniu Komisji Rewizyjnej (3 osoby)
 5. zatwierdzenie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. ustalanie zasad pobierania składek członkowskich,
 7. nadawanie godności Honorowego Prezesa i Honorowego Członka Klubu,
 8. rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu,
 9. decydowanie o zmianach w statucie, rozwiązaniu Klubu oraz o wszystkich sprawach nie ujętych w statucie,
 10. upoważnienie Zarządu Klubu do zaciągania kredytów i zobowiązań finansowych w bankach w wysokości do 20 % rocznego budżetu Klubu.

 

&26

1. Zarząd Klubu składa się z 7-9 członków, w tym : prezes, 1-2 wiceprezesów, sekretarz i  skarbnik. Zarząd Klubu powinien się ukonstytuować najpózniej w terminie 14 dni po wyborach.

2. Zarząd Klubu zbiera się co najmniej raz w miesiącu.

3. Zarząd podejmuje rozstrzygnięcia w formie uchwał. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, a w razie równości głosów – głos prezesa liczy się podwójnie.

4. Członkowie Zarządu pełnią swe funkcje społecznie (nie pobierają żadnego wynagrodzenia).

 

&27

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania
 2. reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
 3. kierowanie całokształtem działalności,
 4. uchwalenie budżetu klubu,
 5. zarządzanie majątkiem i finansami Klubu,
 6. powoływanie komisji, sekcji lub innych podmiotów doradczych i opiniotwórczych oraz nadzorowanie ich działalności,
 7. zatrudnianie dyrektora lub kierownika Klubu, o którym mowa w &21 ust. 3 oraz określenie jego obowiązków,
 8. zwoływanie Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego oraz w miarę potrzeby Nadzwyczajnego Walnego Zebrania,
 9. wnioskowanie o nadanie godności Honorowego Prezesa i Honorowego Członka Klubu.

 

&28

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków , w tym z przewodniczącego i sekretarza. 

    Komisja powinna się ukonstytuować w terminie 14 dni od czasu Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu głosem doradczym.

 

&29

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) przeprowadzanie okresowych kontroli (przynajmniej raz w roku) pracy Zarządu Klubu, w tym działalności finansowej, organizacyjnej oraz administracyjnej i żądanie stosowych wyjaśnień,

2) składanie Walnemu Zebraniu Klubu sprawozdania z działalności Klubu,

3) zgłaszanie na zasadzie wyłącznego prawa, wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium,

4) możliwość zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

 

ROZDZIAŁ VI

Sekcje Klubu

 

&30

Sekcje są jednostkami organizacyjnymi Klubu, tworzonymi przez Zarząd w celu realizacji statutowych zadań w poszczególnych dyscyplinach sportowych oraz w zakresie pozostałej działalności statutowej Klubu.

 

&31

Sekcje grupują członków Klubu według ich zainteresowań.

 

&32

Działalnością poszczególnych sekcji kierują kierownicy powołani przez Zarząd.

 

ROZDZIAŁ VII

Majątek i fundusze klubu

&33

1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, mienie ruchome oraz fundusze.

2. Na fundusze składają się:

1) dotacje państwowe i samorządowe

2) wpływy ze składek członkowskich

3) darowizny, spadki i zapisy,

4) dochody z własnej działalności,

5) dochody z ofiarności publicznej

6) inne wpływy wynikające z działalności statutowej Klubu.

3. Cały dochód Klubu przeznaczony jest wyłącznie na jego statutową działalność.

 

&34

1. Dla ważności oświadczeń woli w imieniu Klubu w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch upoważnionych przedstawicieli zarządu, w tym prezesa, skarbnika lub innej osoby której udzielono pełnomocnictwa.

2. Wszelkie postanowienia zmierzające do zbycia majątku w całości lub części wymagają  zgody Walnego Zebrania.

 

&35

Niniejszy Statut Zabrania:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwo w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”
 1. przekazywania majątku Klubu na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób  trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na   preferencyjnych warunkach,
 1. wykorzystywania majątku Klubu na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu,
 1. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

ROZDZIAŁ VIII

Kierownictwo i opieka nad Klubem

 

&36

Nadzór nad działalnością Klubu sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Karczew na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 230, poz. 104 z pózn. zm. Rozdz. 3)

 

ROZDZIAŁ IX

Zmiana statutu lub rozwiązanie Klubu

 

&37

1. Zmiana statutu lub rozwiązanie Klubu może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania, podjętej większością 2/3 głosów ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. Wniosek o zmianę statutu nie może być ogłoszony w trybie pilnym.

2. W przypadku rozwiązania Klubu Walne Zebranie określa sposób likwidacji Klubu oraz cel na jaki zostanie przeznaczony majątek Klubu.

3. W razie rozwiązania Klubu w inny sposób niż przez uchwałę Walnego Zebrania jego ostatni Zarząd stanowić będzie komitet likwidacyjny, który mienie Klubu przekaże Burmistrzowi Miasta i Gminy Karczew.Powyższy statut Ludowego Klubu Sportowego „Mazur” w Karczewie został zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków w dniu 08.10.2004 r.

 
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce.     Akceptuję.