STATUT
S T A T U T
Ludowego Klubu Sportowego „Mazur” Karczew

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny

§ 1
1.Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy „Mazur” Karczew, zwany dalej Klubem.
2.Klub może używać pieczęci, posiadać oznakę organizacyjną.
3.Klub posiada godło, którego wzór określa załącznik nr 1 do statutu.
4.Nazwa Klubu oraz wszelkie znaki związane z Klubem podlegają ochronie prawnej.

§ 2
1.Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
2.Klub może posiadać status organizacji pożytku publicznego prowadzący działalność w sferze upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
3.Klub posiada osobowość prawną.
4.Klub może rozpocząć działalność gospodarczą po uprzednim wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3
1.Klub prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a dla właściwej realizacji celów statutowych może prowadzić także działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2.Siedzibą Klubu jest miasto Karczew.

§ 4
1.Klub może tworzyć jednostki regulaminowe działające w ramach Klubu.
2.Klub może być członkiem organizacji sportowych i społecznych.

§ 5
1.Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.
2.Do prowadzenia swych spraw Klub może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.
3.Członkowie Zarządu Klubu mogą pobierać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją. W umowach pomiędzy Klubem a członkiem Zarządu Klubu oraz w sporach z nim Klub reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tej komisji.

§ 6
Klub jest członkiem Polskiego Związku Piłki Nożnej i działa zgodnie z:
-Statutem PZPN, Statutem Mazowieckiego ZPN i niniejszym Statutem,
-ustawą o sporcie,
-ustawą o stowarzyszeniach i innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego,
-uchwałami i wytycznymi organów nadrzędnych i klubowych zgromadzeń i zebrań.

§ 7
Czas trwania klubu jest nieograniczony.

Rozdział II
Cele i środki działania

§ 8
1. Klub zajmuje się organizowaniem i propagowaniem sportu wśród dzieci i młodzieży oraz osób pełnoletnich.

2. Klub prowadzi działalność sportową i wychowawczą w celu:
a. upowszechniania kultury fizycznej, sportu kwalifikowanego i rekreacji,
b. zapewnienia młodzieży możliwości udziału w sporcie,
c. uczestniczenia Członków we współzawodnictwie sportowym,
d. doskonalenie uzdolnień i sprawności fizycznej Członków Klubu,
e. uczestniczenie Klubu i jego Członków w imprezach sportowych i rekreacyjnych,
f. prowadzenie szkolenia sportowego,
g. organizowanie współzawodnictwa sportowego,
h. organizowanie imprez o charakterze sportowym i rekreacyjnym,
i. rozwoju piłki nożnej i innych dyscyplin oraz stałego podnoszenia poziomu sportowego,
j. kształtowania u Członków Klubu wysokich wartości moralnychwychowania dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną,sport i rekreację,
I. popularyzacja zasad sportowej rywalizacji,
m. ochrona i promocja zdrowia, poprzez działania w sferze kultury fizycznej,
n. rozwoju i popularyzacji sportu, rekreacji, kultury oraz zdrowego trybu życia,
o. popularyzacja uprawiania sportu w sposób nie szkodzący środowisku naturalnemu zgodnego z zasadami ekologii,
p. tworzenia warunków do uprawiania sportu oraz wychowywania przez kulturę fizyczną,
q. rozwijania i propagowania inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi sportu oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.

3. Działanie na rzecz integracji Europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

4. W celu realizacji powyższych założeń Klub może prowadzić działalność gospodarczą.

§ 9
Klub realizacje swoje cele w szczególności poprzez:
a. pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych,
b. organizowanie zawodów sportowych i imprez sportowych oraz uczestniczenie w imprezach sportowych i zawodach innych Klubów i organizacji sportowych,
c. organizowanie obozów sportowo -rekreacyjnych,
d. organizowanie i prowadzenie zawodów, konkursów, imprez sportowo-rekreacyjnych, warsztatów, obozów i zgrupowań sportowych, zajęć treningowych i szkoleniowych, szkoleń sportowych m.in. w postaci treningów, kursów, grup ćwiczących,
e. umożliwienie Członkom Klubu i zawodnikom uczestniczenia w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej,
f. otaczanie opieką zawodników oraz stwarzanie dogodnych warunków dla rozwoju piłki nożnej i innych dyscyplin sportowych,
g. sprawowanie opieki wychowawczej, psychologicznej i szkoleniowej nad Członkami Klubu,
h. Klub może zapewnić stypendia lub inne formy nagród finansowych lub rzeczowych dla wyróżniających się Członków Klubu oraz zapewnienie pomocy finansowej Członkom Klubu znajdującym się w ciężkiej sytuacji materialnej,
i. inicjowanie i realizowanie programów i akcji społecznych promujących sport oraz zdrowy i higieniczny tryb życia,
j. propagowanie wśród społeczeństwa kultury fizycznej, wychowania fizycznego, sportu, sportu kwalifikowanego, rekreacji, turystyki i aktywnego wypoczynku,
k. zapewnianie w swojej bazie sportowej odpowiednich warunków do kultywowania kultury fizycznej, w szczególności prowadzenia zajęć treningowych i szkoleniowych, zapewnienie środków finansowych, kadry trenerskiej, opieki lekarskiej, osobistego sprzętu sportowego,
l. zarządzanie posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi z dbałością o ich rozbudowę, modernizację, remont i konserwację, budowę nowych obiektów sportowych Klubu oraz konserwację i zakup nowych urządzeń sportowych, wydanie i publikowanie materiałów promocyjnych i szkoleniowych oraz reklamowych,
ł. współdziałanie z władzami innych klubów sportowych jak i związków sportowych, w tym ogólnopolskich związków sportowych (tzw. polskich związków sportowych) w celu zapewnienia Członkom właściwych warunków do uprawiania sportu i rekreacji,
m. współpracę ze wszelkiego rodzaju stowarzyszeniami, fundacjami i innymi organizacjami o podobnych celach statutowych,
n. współpracę z organami państwowymi i samorządowymi w celu uzyskania pomocy w realizacji celów statutowych Klubu, o wydawanie materiałów szkoleniowych, biuletynów informacyjnych,
p. dążenie do ustanowienia patronatu nad Klasami Sportowymi
r. współdziałanie z terenowymi jednostkami administracji rządowej, samorządowej, organizacjami młodzieżowymi, oraz szkołami w zakresie realizacji celów statutowych
o. podejmowanie innych środków(w tym działalności gospodarczej)i przedsięwzięć dla realizacji celów statutowych,

2. W zakresie swoich celów statutowych stowarzyszenia mogą reprezentować interesy zbiorowe swoich członków wobec organów władzy publicznej.;

§ 10
1.Przedmiotem działalności nieodpłatnej pożytku publicznego Klubu jest:
a. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z);
b. Działalność klubów sportowych  (PKD 93.12.Z)
2. Działalność określona w § 10 ust 1 pkt a) realizowana jest poprzez zajęcia sportowe i obozy sportowe.
3. Działalność określona w § 10 ust. 1 pkt b) realizowana jest poprzez klub piłkarski.

§ 11
1.Przedmiotem działalności odpłatnej pożytku publicznego jest:
a. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z);
b. Pozostała działalność związana ze sportem (PKD 93.19.Z);
c. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD 93.29.Z)
2. Działalność określona w § 11 ust. 1 pkt a) realizowana jest poprzez obozy sportowe.
3. Działalność określona w § 11 ust. 1 pkt b) realizowana jest poprzez działalność związaną z organizacją lig sportowych i działalność związaną z promocją imprez sportowych.
4.Działalność określona w § 11 ust. 1 pkt c) realizowana jest poprzez działalność sportową i widowisk o charakterze rekreacyjnym.

§ 12
1. Działalność odpłatna i nieodpłatna pożytku publicznego będzie rachunkowo wyodrębniona w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.

§ 13
1.Dla zapewnienia środków finansowych na realizację celów statutowych
Klub może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym zakresie jedyne jako działalność dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.

2.Przedmiotem działalności gospodarczej Klubu jest działalność w zakresie:
a. działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (PKD –93.13.Z),
b. wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (PKD-77.21.Z),
c. działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej (PKD –96.04.Z),
d. pozostała, działalność usługowa gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD–96.09.Z),
e. pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD-85.59.B)

Rozdział III
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

§ 14
Członkowie Klubu dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. honorowych.

§15
1.Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, bez względu na miejsce zamieszkania, która zobowiąże się realizować cele statutowe Klubu, złoży pisemną deklarację członkowską, uzyska pisemną akceptację Zarządu.

§ 16
1.Przyjęcia nowych członków zwyczajnych dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu jednego miesiąca od daty złożenia deklaracji.
2.Członkostwo honorowe może nadać Walne Zebranie Członków w szczególnie uzasadnionych przypadkach, osobom fizycznym, niezależnie od obywatelstwa, zasłużonym szczególnie dla rozwoju Klubu. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

§ 17
1.Członkowie zwyczajni mają prawo:
a. wybierać i być wybieranym do władz Klubu,
b. uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych oraz szkoleniowych na zasadach określonych przez Zarząd Klubu,
c. zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz oraz oceniać ich działania,
d. korzystać z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Klubu,
e. brać udział w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Klub.

2. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a. brania udziału w działalności Klubu i realizacji jego celów,
b. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,
c.  regularnego opłacania składek.

3. Członkowie honorowi mają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych z  wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.

4.Członkowie honorowi mają prawo do:
a. udziału w Walnych Zebraniach Członków z głosem doradczym,
b. udziału w imprezach organizowanych przez Klub;

5. Członek honorowy ma obowiązek:
a. szanować i chronić własność Klubu,
b. dbać o dobre imię Klubu,
c. przestrzegać statutu i uchwał władz Klubu.

6.Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

7.Członkowie honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego.

§ 18
1.Członkostwo ustaje w przypadku:
a. pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi,
b. wykluczenia przez Zarząd:
-z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Klubu,
-z powodu skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie,
-z powodu notorycznego unikania udziału w pracach Klubu,
-z powodu niepłacenia składek za okres pół roku,
-z powodu działania na szkodę Klub.
c. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d. śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
e. członek niewykonujący obowiązków statutowych z przyczyn od niego niezależnych może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z listy członków w drodze uchwały Zarządu.

2. Od decyzji Zarządu o wykluczeniu z Klubu przysługuje stronie prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia, Sekcje

§ 19
Władzami Klubu są:
1.Walne Zebranie Członków,
2.Organy kolegialne pochodzące z wyboru:
a. Zarząd,
b. Komisja Rewizyjna.

§ 20
1. Władze Klubu wybierane są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów. Walne Zebranie Członków może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.
2. Kadencja organów Klubu pochodzących z wyboru trwa cztery lata.

§ 21
1.Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
a. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b. z głosem doradczym – członkowie honorowi oraz zaproszeni przez Zarząd goście,

2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a. uchwalanie statutu, podejmowanie uchwał o zmianach w statucie,
b. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c. uchwalanie głównych kierunków i programów działania Klubu,
d. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności ustępujących władz,
e. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f. uchwalenie budżetu,
g. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie, wykreślenia lub wykluczenia ze Klubu,
h. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku,
i. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
j. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
k. podejmowanie uchwały w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 22
1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Zarząd Klubu zwołuje Walne Zgromadzenie poprzez ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia wywieszonym w siedzibie Zarządu  Klubu oraz zamieszczonym na oficjalnej stronie internetowej Klubu na 14 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane do 30 maja każdego roku kalendarzowego.

4.Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane na skutek:
a. pisemnego wniosku, co najmniej 1/3ogólnej liczby członków zwyczajnych Klubu;
b. wniosku Komisji Rewizyjnej;
c. wniosku Zarządu.

§ 23
1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków w pierwszym terminie i bez względu na liczbę członków w drugim terminie.
2. Uchwała Walnego Zebrania Członków w przedmiocie odwołania Zarządu, bądź Komisji Rewizyjnej, przed upływem ich kadencji, zapada większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Klubu.

§ 24
1. Zarząd jest organem władz Klubu o charakterze wykonawczym, działającym pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków;
2. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Klubu zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.
3. Zarząd reprezentuje Klub na zewnątrz.
4.W imieniu Klubu, oświadczenia składają, zobowiązania finansowe i majątkowe zaciągają dwóch członków zarządu działających razem w tym obowiązkowo Prezes lub Wiceprezes

§ 25
1.Zarząd Klubu składa się z 7 do 9 członków wybieranych spośród członków Klubu.
2. Członkiem Zarządu może zostać wybrana osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa. Na podstawie uchwały pełnego składu Zarząd może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
4. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Klubu.
5. Pracami Biura kierują, na podstawie regulaminu, uchwalonego przez Zarząd, członkowie Zarządu.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
7. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, bądź trzej członkowie Zarządu łącznie.

§ 26
1. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, 1-2 Wiceprezesów, Sekretarza, Skarbnika, a pozostałym członkom przydziela do realizacji określone funkcje.
2. Zakres działania, organizację oraz tryb pracy Zarządu i jego organów określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.

§27
1. Do kompetencji Zarządu należy:
a. reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
b. realizowanie uchwał, wytycznych i zaleceń Walnego Zebrania Członków,
c. kierowanie całokształtem działalności Klubu, zgodnie z celami statutowymi,
d. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania,
e. podejmowanie decyzji w sprawach nabycia i zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
f. określanie wysokości składek członkowskich i wpisowego;
g. uchwalanie planów działania i planów finansowych,
h. zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
i. powoływanie jednostek regulaminowych, komisji problemowych i zatwierdzanie ich regulaminów,
j. przyjmowanie, wykreślanie oraz wykluczanie członków Klubu,
k. podejmowanie uchwał w zakresie zatrudniania i zwalniania pracowników,
l. powoływanie lub likwidacja sekcji,
m. zwoływanie posiedzeń Sekcji;
n. podejmowanie uchwał dotyczących w szczególnych przypadkach zwalniania z obowiązku płacenia składek członkowskich,
o. podejmowanie decyzji we wszelkich innych sprawach nie podlegających kompetencji innych władz Klubu,
p. prowadzenie Biura Zarządu zgodnie z podziałem obowiązków ustalonym w Regulaminie Zarządu.

§ 28
1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Klubu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 -5 osób, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza, wybieranych spośród członków Klubu.
3. Komisja Rewizyjna przeprowadza, kontrolę statutowej i finansowo-gospodarczej
działalności Klubu.
4. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.
5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów z głosem doradczym.
6. Uchwały Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Komisji. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

7. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
a. nie mogą być członkami Zarządu Klubu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia (służbowej);
b. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
c. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

9. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Klubu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw,

§ 29
W razie, gdy skład władz Klubu ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział V
Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 30
1.Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze:

2. Na fundusz Klubu składa się:
a. wpisowe i składki członków Klubu;
b. wpływy z imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez Klub, wpływy z biletów, wpływy z reklam, wpływy ze sponsoringu,
c. darowizny, zapisy, spadki, dotacje, subwencje,
d. dochody z działalności statutowej,
e. dochody z działalności gospodarczej,
f. dochody z majątku Klubu.

3. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na kontach Klubu.

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku  Klubu podejmuje Zarząd.

6.Dochody z działalności gospodarczej Klubu służą wyłącznie realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.

7. Klub realizacje swoje cele w szczególności poprzez pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów statutowych,

§ 31
Do ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu działających razem w tym obowiązkowo Prezesa lub Wiceprezesa.

§ 32
Zabrania się:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem klubu w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osobom z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,
4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 33
Zmiana statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy liczby członków Walnego Zebrania i wymaga zatwierdzenia przez organ rejestrowy.

§ 34
1.Rozwiązanie się Klubu następuje w przypadku podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy liczby członków Walnego Zebrania Członków.
2. Uchwała o rozwiązaniu Klubu powinna określać przeznaczenie majątku Klubu, który zostanie protokolarnie przekazany Burmistrzowi Miasta i Gminy Karczew.
3.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają  przepisy prawa o stowarzyszeniach.


 
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce.     Akceptuję.