DRUŻYNAMazur II Karczew U-13 (2008)

REGULAMIN GRUP MŁODZIEŻOWYCH

LKS MAZUR KARCZEW

 

Zasady ogólne

 1. Zawodnikiem LKS Mazur Karczew może zostać każde dziecko, które po okresie próbnym zostanie przyjęte do klubu. Warunkiem gry jest brak przeciwwskazań zdrowotnych zawodnika do udziału w zajęciach sportowych.
 2. Rodzice/opiekunowie zawodnika zobowiązują się do terminowego wnoszenia opłat do 10-tego dnia każdego miesiąca, u trenera, kierownika lub skarbnika drużyny. Wysokość opłat ustala zarząd klubu LKS Mazur Karczew. Opłaty są przeznaczone na cele statutowe stowarzyszenia i nie są zależne od ilości, ani obecności zawodnika na treningach.
 3. W przypadku dłuższej nieobecności (ponad miesiąc) np. w wyniku choroby, zarząd klubu może obniżyć lub zawiesić opłatę w okresie choroby. Niezapłacenie w terminie do końca miesiąca, powoduje naliczenie opłaty dodatkowej w wysokość 20 zł, a nie uiszczenie dwóch kolejnych opłat będzie podstawą do niedopuszczenia zawodnika na zajęcia do czasu uregulowania zaległości.
 4. Wystąpienie z klubu odbywa się w formie pisemnej ze skutkiem na koniec następnego miesiąca. Decyduje data wpływu pisma do klubu. Korespondencja w tej sprawie powinna być kierowana drogą pocztową na adres klubu lub osobiście w sekretariacie klubu. Rozliczenie się z zobowiązań finansowych oraz zwrot otrzymanego sprzętu (do trenera zespołu) jest podstawą do zwolnienia zawodnika z klubu w okresie 14 dni od momentu rozliczenia.
 5. Zawodnik musi posiadać aktualne badania lekarskie dopuszczające go do uprawiania sportu.
 6. Zawodnik ma wykupione zbiorowe ubezpieczenie NW w klubie.
 7. Nie przestrzeganie zasad regulaminu może być podstawą do skreślenia z listy zawodników.
 8. Zgłoszenie dziecka do jednego z zespołów naszego klubu oznacza akceptacje warunków zawartych w regulaminie.

Treningi i zawody

 1. Treningi odbywają się dwa, trzy lub cztery  razy w tygodniu w zależności od wieku zawodników. Zajęcia prowadzone są na stadionie, orliku lub hali.
 2. Zawodnik zobowiązany jest do stawienia się w miejscu treningu na 15 minut przed jego rozpoczęciem w celu przygotowania się do zajęć. Spóźnienie może być podstawą do niewpuszczenia na trening.
 3. Miejsce i godzina kolejnego treningu podawane będą przez trenera po zajęciach oraz na stronie internetowej klubu. O ewentualnych zmianach godzin trener będzie niezwłocznie informował na stronie internetowej klubu lub przekazując informację za pomocą poczty email, wiadomości sms lub telefonicznie.
 4. Miejsce i godzina zbiórki przedmeczowej będą podawane na ostatnim treningu poprzedzającym mecz oraz na stronie internetowej. Powołany zawodnik musi posiadać przy sobie sprzęt sportowy (obuwie, ochraniacze) oraz aktualną legitymacje szkolną.
 5. Do szatni mają wstęp jedynie piłkarze, trener i kierownik zespołu.
 6. Powołania na mecze, turnieje, sparingi są indywidualną decyzją trenera.
 7. Na boisku oraz ławce rezerwowych zabrania się przebywania osób niezwiązanych z kadrą zespołu.

Zawodnik

 1. Zawodnik jest zobowiązany do aktywnego i regularnego uczestniczenia w treningach oraz do udziału w turniejach, meczach sparingowych i ligowych rozgrywanych przez klub oraz obozach sportowych.
 2. Zawodnik jest zobowiązany do prowadzenia sportowego trybu życia, odpowiedniego żywienia i przestrzegania higieny osobistej, zgodnie z zaleceniami trenera.
 3. Zawodnik zobowiązany jest do godnego reprezentowania barw klubu, przez co w szczególności rozumie się zachowanie fair play podczas zawodów, przestrzeganie  porządku na obiektach sportowych i kulturalne zachowanie wobec sędziów, trenerów, zawodników drużyny przeciwnej i kolegów z klubu. Nie przestrzeganie tego punktu przez zawodnika może skutkować zawieszeniem go w treningach i meczach.
 4. Każdy zawodnik powinien dbać o atmosferę w zespole. Przyjście na trening powinno rozpoczynać się od głośnego „dzień dobry”, przywitania się z kolegami oraz ze wszystkimi obecnymi osobami.
 5. W przypadku nieobecności zawodnika bądź spóźnienia należy powiadomić trenera telefonicznie lub wysyłając wiadomość sms.

Rodzice

 1. Rodzice/opiekunowie zawodników zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania regulaminu LKS Mazur Karczew oraz biorą odpowiedzialność za przestrzeganie regulaminu przez ich dzieci.
 2. Rodzice zobowiązani są do kulturalnego zachowania się  na treningach i meczach oraz do niekomentowania gry i niepodpowiadania zawodnikom, do czego wyłącznie uprawniony podczas meczów i treningów jest trener.
 3. Podczas treningów i meczów rodzice nie mogą przebywać bezpośrednio na boiskach. Miejscem, w którym można przebywać są trybuny danego obiektu sportowego.
 4. Rodzice  nie mogą przebywać w szatni zawodników .
 5. W miejscach udostępnionych przez MOSIR (hala, orlik, stadion) oraz szkołach, w których odbywają się zajęcia rodzice powinni zadbać o porządek i nie powodować dodatkowej pracy ich pracownikom.
 6. Mile widziane jest aktywne uczestniczenie rodziców w życiu drużyny, w szczególności  kulturalny doping na meczach i turniejach.
 7. Po okresie organizacyjnym, w każdym roczniku wybierany jest kierownik drużyny i ewentualnie skarbnik. Są to rodzice, których zaufaniem darzy zarówno trener jak i reszta rodziców. Powinna to być osoba dysponująca czasem, który mogłaby poświecić drużynie i pomagać w sprawach organizacyjnych.
 8. Mile widziane są wszelkie inicjatywy mające na celu podnoszenie integracji w drużynie.
 9. Rodzice / Opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych swojego dziecka dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów statutowych LKS Mazur Karczew (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997, Dz. U. nr 133,poz.883).
 10. Rodzice / Opiekunowie wyrażają zgodę na udostępnianie wizerunku dziecka dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów statutowych i promocyjnych klubu LKS Mazur Karczew jak i Sponsorów klubu.

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej klubu pod adresem www.mazurkarczew.pl.
 2. Zarząd zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.
 3. Raz na pół roku trener zwołuje zebranie, na którym informuje rodziców o sprawach organizacyjnych drużyny i klubu oraz o postępach sportowych zawodników.
 4. Wszelkie uwagi na temat pracy trenera należy zgłaszać do Prezesa Zarządu, do którego kontakt jest podany na stronie internetowej klubu.
 5. W sprawach nieujętych w regulaminie rozstrzygają decyzje Zarządu klubu w uzgodnieniu z trenerem.

 

Zarząd Klubu LKS Mazur Karczew

Kontakt z trenerami:
Damian Olszewski
tel. 884-312-627
damian.olszewski.
mazurkarczew
@gmail.com


Filip HrynkiewiczNumer rachunku
do wpłat za treningi
Rocznik 2008:
05 8023 0009 2001 0000 0114 0011

 
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce.     Akceptuję.